ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OPLOSSING EN DE DIENSTEN andzup

INLEIDING

TBS is de auteur en producent van de Softwareoplossing “andzup”, die de databank van het bestand van de communicatiespelers BESTAND VAN DE COMMUNICATIEACTOREN en de modules lefac.com Adverteerders, andzup Agentschappen, andzup Extract en WieWerktMetWie, (zoals hieronder omschreven) bevat, volgens de voorwaarden van het bijgevoegde voorstel dat ondertekend naar TBS wordt teruggestuurd.

Deze oplossing integreert bijgevolg persoonsgegevens in de zin van de zogenaamde Europese ‘AVG’-regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De KLANT is de entiteit die geabonneerd is op lefac.com, volgens de voorwaarden van het bijgevoegde voorstel dat ondertekend naar TBS wordt teruggestuurd.

Nadat de KLANT toegang heeft gekregen tot de andzup-oplossing en de inhoud ervan, alsook tot de door TBS aangeboden aanvullende prestaties, wenste hij deze als gebruiker in te zetten voor zijn eigen commerciële prospectie onder de in deze overeenkomst bepaalde voorwaarden.

De KLANT verbindt zich ertoe er gebruik van te maken in overeenstemming met de gebundelde bepalingen van de gewijzigde wet ‘Informatique et libertés’ van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, de zogenaamde ‘AVG’ (of ‘GDPR’, General Data Protection Regulation), zoals die vandaag bestaan en zoals ze zouden kunnen worden gewijzigd, en met elke andere regel, wet, aanbeveling, regelgeving van de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit of elke bevoegde Europese Beschermingsautoriteit; en dit met name met betrekking tot de AVG-conformiteit waartoe de KLANT zich verbindt.

TBS stemt ermee in om de KLANT een gebruiksrecht te verlenen op de andzup-oplossing en bevoorrechte toegang te verlenen tot zijn aanvullende diensten.

De lijst van deze prestaties wordt uitvoerig beschreven in het bijgevoegde en door de KLANT ondertekende voorstel van TBS.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

andzup Adverteerders: Module van lefac.com betreffende de markt van adverteerders die door TBS werd gecreëerd en regelmatig wordt bijgewerkt en die de contactgegevens (bedrijfsnaam, adres, bedrijfssector en internetadres voor zover mogelijk) bevat van de belangrijkste adverteerders van het land of de landen die door de KLANT worden onderschreven en contactpersonen (naam, voornaam, functie, telefoon, fax en e-mailadres voor zover mogelijk). De toegang tot andzup Adverteerders gebeurt via een webinterface gecreëerd en ontwikkeld door TBS.

andzup Agentschappen: Module van andzup betreffende de markt van creatieve bureaus en mediabureaus die door TBS werd gecreëerd en regelmatig wordt bijgewerkt en die de gegevens bevat van de belangrijkste bureaus (bedrijfsnaam, adres, activiteitensector en internetadres in de mate van het mogelijke) en contactpersonen bij de bureaus (naam, voornaam, functie, telefoon, fax en e-mailadres in de mate van het mogelijke). De toegang tot andzup Agentschappen gebeurt via een webinterface gecreëerd en ontwikkeld door TBS.

andzup Extract: Module die toegang verleent tot de informatie andzup Adverteerders en andzup Bureaus door gebruik te maken van de webinterface op een server gehost door een door TBS gekozen provider, met de mogelijkheid om de gegevens naar Excel te exporteren volgens de voorwaarden in het commerciële voorstel en met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

WieWerktMetWie: Module van andzup over links Bureaus/Adverteerders, die regelmatig wordt bijgewerkt. De toegang tot WieWerktMetWie gebeurt via een webinterface, gecreëerd en ontwikkeld door TBS.

Data Subject: Persoon die betrokken is bij het verzamelen, beheren, overdragen, hosten of opslaan van zijn persoonsgegevens waarvoor hij zijn vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven nadat hij vooraf informatie heeft ontvangen over de beoogde verwerking van zijn gegevens.

ARTIKEL 2 – WAARSCHUWINGEN

De KLANT kent en maakt reeds gebruik van het internet en het World Wide Web. Het internet is een open en informeel netwerk dat wordt aangelegd door de internationale interconnectie van computernetwerken die gebruikmaken van de TCP/IP-norm. Het beheer van het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen. Elk deel van dit netwerk behoort toe aan een openbare, particuliere of onafhankelijke instantie. De werking ervan berust op de samenwerking tussen de operatoren van de verschillende netwerken zonder dat er tussen de operatoren een verplichting bestaat tot levering of kwaliteit van de levering. Netwerken kunnen ongelijke transmissiecapaciteit en een eigen gebruiksbeleid hebben. Niemand kan garanderen dat het internet als geheel goed functioneert.

ARTIKEL 3 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST – GEBRUIKSRECHT

TBS verleent aan de KLANT die dit aanvaardt, het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de andzup-oplossing strikt persoonlijk te gebruiken voor zijn interne commerciële prospectienoden. De oplossing blijft in elk geval exclusief eigendom van de vennootschap TBS, in haar hoedanigheid van auteur en/of gemachtigde gebruiker krachtens een licentieovereenkomst.

Daartoe is de KLANT, volgens zijn in het bijgevoegde voorstel vermelde abonnementsformule andzup Extract, gemachtigd om de verstrekte informatiegegevens op papier, magnetische of elektronische drager op te halen en, in voorkomend geval, te reproduceren en dit uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden en voor zijn eigen commerciële prospectie. Ten aanzien van zijn eigen professionele verantwoordelijkheid neemt hij de verwerking van deze gegevens op zich omwille van het persoonlijke doel dat hij hieraan zal toekennen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder en verwerkingsverantwoordelijke. De KLANT verbindt zich ertoe de auteursrechtelijke vermeldingen van TBS bij elke extractie, kopie of reproductie op elk betrokken gegeven te vermelden en de betreffende gegevens onmiddellijk na gebruik te verwijderen. Elke bewaring of opslag van deze aldus opgehaalde, gekopieerde of gereproduceerde gegevens is verboden op om het even welke drager.

De KLANT verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om zijn personeel en elke persoon die voor zijn rekening werkt te informeren over de clausules van deze bepaling en de naleving ervan te laten verzekeren, waarbij de KLANT, in de zin van artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, instaat voor de naleving van de bepalingen van deze clausule door zijn personeel.

In dit verband wordt de KLANT er naar behoren van op de hoogte gebracht dat hij moet waken over de naleving van zijn eigen privacybeleid dat hij dient na te leven en te doen naleven door al zijn personeel, zijn handelspartners en zijn onderaannemers opdat deze laatsten inzake de bescherming van de persoonsgegevens een niveau van kwaliteit, loyaliteit, vertrouwelijkheid en veiligheid verlenen dat minstens evenwaardig is aan het niveau dat TBS haar KLANT verzekert.

De KLANT erkent uitdrukkelijk dat het hem ten strengste verboden is om gebruik te maken van de technologieën, de knowhow of de inhoud van de oplossing om een of meerdere gelijkaardige databanken op te zetten, en/of databanken die kunnen concurreren met of teren op andzup.

De KLANT verbindt zich er eveneens toe andzup niet te gebruiken voor directe of indirecte commerciële exploitatie voor rekening van derden, zelfs niet kosteloos, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijk ter kennis gestelde toestemming van TBS. De KLANT verbindt zich er met name toe de database van andzup niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of af te staan aan een derde, in welk formaat ook, en niet op te treden als onderaannemer van een derde vennootschap met een activiteit die gelijkaardig of identiek is aan de zijne.

In de gevallen waarin:

 • de KLANT de database van andzup geheel of gedeeltelijk wenst te gebruiken voor exclusieve rekening van een derde, of
 • een derde vennootschap zou worden overgenomen of binnen de controleperimeter van de KLANT zou komen te vallen en volledig of gedeeltelijk andzup zou gebruiken,

zullen de tariefvoorwaarden van de overeenkomst in onderling overleg opnieuw worden onderhandeld naargelang de context.

TBS behoudt zich uitdrukkelijk het exclusieve recht voor om op andzup tussen te komen om het mogelijk te maken ze te gebruiken overeenkomstig de bestemming en met name om de fouten ervan te verbeteren. De KLANT onthoudt zich er dus van om tussen te komen of een derde te laten tussenkomen op andzup.

Bovendien verbindt de KLANT zich er onherroepelijk toe niet over te gaan tot permanente of tijdelijke reproductie van andzup, geheel of gedeeltelijk, met alle middelen en in alle vormen, noch tot vertaling, aanpassing, schikking of enige andere wijziging van lefac.com en de hieruit voortvloeiende reproductie van andzup.

ARTIKEL 4 – LOOPTIJD

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een initiële duur van één jaar vanaf de ondertekening.

Ze wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar, behoudens opzegging door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurd met een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan de verjaardag van de ondertekening van deze overeenkomst of vervroegd zoals voorzien in onderstaand artikel ‘Ontbinding’.

ARTIKEL 5 – INSTALLATIE VAN andzup

andzup wordt geïnstalleerd op de server van TBS bij een door TBS gekozen host die toegankelijk is via een internetverbinding.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat TBS geen resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis heeft met betrekking tot de diensten geleverd door de host van de server. Er wordt in het bijzonder gepreciseerd dat de interventietermijn 2 uur bedraagt tijdens werkuren en -dagen, 8 uur op niet-werkdagen en 48 uur tijdens het weekend.

TBS behoudt zich het recht voor de technische kenmerken van haar server en de keuze van zijn leveranciers te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen moeten het echter mogelijk maken prestaties te leveren die minstens gelijkwaardig zijn aan de prestaties die in deze overeenkomst worden bepaald.

Rekening houdend met de complexiteit van de wereldwijde netwerken, de ongelijke capaciteit van de verschillende subnetwerken, de toeloop aan gebruikers op bepaalde uren en de verschillende ‘knelpunten’ is TBS niet aansprakelijk voor schade verbonden aan telecommunicatienetwerken. De aansprakelijkheid van TBS is beperkt tot de op haar server geïnstalleerde hardware en software.

TBS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien haar server onbeschikbaar zou zijn omwille van overmacht of gelijkgestelde gevallen zoals langdurige storing van het openbare distributienet voor elektriciteit, stakingen, oproer, oorlog, storm, aardbeving, storing van het openbare telecommunicatienetwerk, verlies van internetverbinding te wijten aan de openbare en private operatoren waarvan de KLANT afhangt.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat TBS slechts kan worden onderworpen aan een inspanningsverbintenis in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, hetgeen de KLANT zonder enige voorwaarden aanvaardt.

TBS meldt dat de database fouten kan bevatten en onvolledig kan zijn. De database wordt permanent bijgewerkt. andzup verbindt zich ertoe het principe van nauwkeurigheid van de gegevens te respecteren in overeenstemming met de AVG.

De KLANT erkent met name dat TBS de KLANT, omwille van de specificiteit van de uitvoering van de Oplossing, wegens de verwerking en verspreiding van een grote hoeveelheid informatie, de diversiteit van de bronnen, de belangrijke en frequente wijzigingen die deze gegevens kunnen beïnvloeden, niet kan garanderen dat de databanken foutloos, volledig en permanent up-to-date zijn.

In ieder geval wordt er dus uitsluitend gebruikgemaakt van andzup onder de controle, leiding en verantwoordelijkheid van de KLANT, die de informatie in andzup op eigen risico gebruikt en als enige verantwoordelijk is voor de beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen of de keuzes die aldus worden gemaakt, zonder mogelijk verhaal tegen TBS.

TBS is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals commerciële schade, verlies van omzet, verlies van cliënteel, om het even welke handelsverstoring, verlies van merkimago geleden door de KLANT of door een derde die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van andzup.

Elke vordering die door een derde tegen de KLANT wordt ingesteld, en met name elke klacht van een derde gegevenssubject waarvan de persoonlijke gegevens niet conform de AVG-voorschriften door de KLANT verzameld, opgeslagen of gebruikt hadden kunnen worden, wordt gelijkgesteld met indirecte schade en geeft bijgevolg geen recht op vergoeding, indien de fout uitsluitend van de klant afkomstig is.

In het algemeen kan TBS niet aansprakelijk worden gesteld voor een handelsstoornis die zou kunnen voortvloeien uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot andzup, ongeacht de duur ervan, of die bijvoorbeeld zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onjuiste informatie uit andzup (of uit het frauduleuze gebruik van gegevens door vrijwillig of onvrijwillig toedoen van de KLANT).

Indien de aansprakelijkheid van TBS die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze overeenkomst in het gedrang zou komen, wordt het bedrag van de eventuele veroordelingen en van de schadevergoeding waartoe zij zou kunnen worden veroordeeld uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het jaarabonnement dat in het bijgevoegde voorstel is opgenomen.

Elk van de partijen verbindt zich ertoe om tijdens de hele duur van de overeenkomst bij een maatschappij die bekend staat als solvabele onderneming een verzekeringspolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid af te sluiten en aan te houden, die de gevolgen waarborgt van de aansprakelijkheid waartoe zij gehouden kan worden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

TBS zal er in ieder geval op toezien dat er steeds voldoende dekking is ten aanzien van de risico’s die inherent zijn aan of voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst.

TBS verbindt zich ertoe bij de ondertekening van deze overeenkomst en vervolgens op eenvoudig verzoek van de KLANT de afsluiting van deze verzekering en de regelmatige betaling van de premies te rechtvaardigen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN

 1. a) De KLANT verbindt zich ertoe lefac.com enkel te gebruiken voor zijn eigen commerciële prospectie met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden bepaald in deze overeenkomst.

TBS garandeert dat het alle nodige vergunningen heeft verkregen wanneer het op enigerlei wijze gebruik maakt van software, documentatie en meer in het algemeen van enig voorwerp waarop een intellectueel of industrieel eigendomsrecht rust dat eigendom is van een derde.

 1. b) De KLANT verbindt zich ertoe andzup niet geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, aan derden bekend te maken. Hij verbindt zich ertoe dit tevens te verbieden aan al zijn werknemers of gemachtigde gebruikers.

Hij mag andzup in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk reproduceren of laten reproduceren, behalve onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3.

In geval van ontbinding van deze overeenkomst, door TBS of de KLANT om welke reden dan ook, verbindt deze laatste zich ertoe alle informatiegegevens afkomstig van andzup definitief van elke drager te wissen en ze niet meer te gebruiken binnen acht dagen na de einddatum van de overeenkomst.

De KLANT verbindt zich ertoe het bewijs hiervan te leveren aan TBS met toepassing van de principes van de AVG die een verplichting opleggen tot teruggave of vernietiging van gegevens wanneer het gegevenssubject zijn recht van bezwaar of zijn recht op vergetelheid uitoefent.

 1. c) Het is aan de KLANT om onder zijn verantwoordelijkheid toe te zien op het goede gebruik van andzup.
 2. d) De KLANT moet:
 • ervoor zorgen dat zijn bedrijfsstructuren rekening houden met de nieuwe omstandigheden die het gebruik van andzup met zich brengen en in voorkomend geval de nodige organisatorische maatregelen nemen;
 • voldoende inspanningen leveren om zijn personeel op te leiden;
 • zijn personeel waarschuwen voor mogelijke fouten bij de eerste gebruikshandelingen.
 1. e) De KLANT verklaart een interne organisatie te hebben opgezet die geschikt is voor de beveiliging van de installatie en het bezit en het gebruik van andzup zodat in het bijzonder alleen de naar behoren gemachtigde gebruikers toegang hebben tot de inloggegevens en wachtwoorden voor het gebruik van andzup.

ARTIKEL 8 – EIGENDOM – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

TBS garandeert dat het auteur en producent is van Solution andzup.

TBS is in zijn hoedanigheid van auteur en producent de enige houder van de intellectuele-eigendomsrechten op de software, de database en de gegevens waaruit de andzup-oplossing bestaat, evenals alle documentatie, rapporten of studies die daarmee verband houden, ongeacht de vorm ervan, die door TBS in het kader van zijn prestaties worden geproduceerd.

De KLANT verbindt zich ertoe:

 • geen directe of indirecte inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van TBS en zijn rechtmatige belangen,
 • uit eigen naam en in naam van de personen die in zijn dienst werken, de in andzup ingebouwde beveiligingssystemen niet te ontgrendelen,
 • de eigendoms- en copyrightvermeldingen op andzup te allen tijde te bewaren, evenals alle door de KLANT gemaakte exports en kopieën van gegevens en alle documenten die door TBS aan de KLANT worden overhandigd,
 • de merken, namen en letterwoorden of elk ander onderscheidend kenmerk dat aan TBS toebehoort te respecteren en elke schijn van overeenkomst bij het publiek te beletten voor welk doel en op welke wijze dan ook,
 • de Oplossing of de bijbehorende documentatie niet, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren,
 • de gegevens, documentatie of Oplossing niet geheel of gedeeltelijk te delen met of te verspreiden aan derden die niet uitdrukkelijk zijn gemachtigd, op welke manier dan ook.

ARTIKEL 9 – VERTROUWELIJKHEID

Elke partij is gehouden tot het meest absolute beroepsgeheim met betrekking tot alle informatie van welke aard ook betreffende beide partijen, andzup, de methodes en diensten waartoe zij toegang zou hebben in het kader van deze overeenkomst.

Elke partij verbindt zich ertoe deze bepalingen te doen naleven door haar personeel en elke aangestelde of derde die in welke hoedanigheid ook zou kunnen optreden bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Deze verplichting geldt niet voor (i) informatie die onafhankelijk door de ene of de andere partij werd ontwikkeld en (ii) informatie die in het publieke domein beschikbaar was of er terechtkomt zonder dat een van de partijen een fout heeft begaan.

Elke partij verbindt zich ertoe de gepaste middelen in te zetten om de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie en documenten waartoe zij toegang hebben gehad bij de uitvoering van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10 – FINANCIËLE MODALITEITEN

De KLANT heeft ingestemd met de optie en de tariefvoorwaarden vermeld in het commerciële voorstel dat hij heeft aanvaard.

TBS zal zijn facturen jaarlijks uitschrijven met inbegrip van de bijkomende taksen. Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar.

TBS kan het bedrag van de vergoeding jaarlijks herzien in functie van de schommelingen van de Syntec-index. De Syntec-referentie-index is die van de maand april voorafgaand aan de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Indien een factuur onbetaald blijft op de vervaldag en na de verzending van een ingebrekestelling tot betaling die acht dagen na de verzending zonder gevolg is gebleven, kan TBS, zonder aansprakelijk te zijn, al zijn prestaties die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst opschorten, met inbegrip van de toegang tot andzup. Er zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsboetes verschuldigd zijn voor elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, berekend aan een rentevoet gelijk aan 1,5 maal de wettelijke rentevoet. Deze opschorting is ten laste van de KLANT, die zich ertoe verbindt er alle gevolgen van te dragen, met name prijsverhogingen en vertragingen in de interventietermijnen.

ARTIKEL 11 – SAMENWERKING TUSSEN DE PARTIJEN

TBS onthoudt zich van alle externe communicatie (pers, sociale media, gedrukte publicatie enz.) over deze overeenkomst, zonder voorafgaand schriftelijk en discretionair akkoord van de KLANT.

De partijen komen overeen nauw samen te werken in het kader van hun commerciële relatie.

De partijen verbinden zich ertoe alle eventuele moeilijkheden mee te delen die zij in de loop van de uitvoering van de overeenkomst zouden ondervinden, zodat er zo snel mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Zo dragen zij bij tot het algemene succes.

ARTIKEL 12 – WET INFORMATIQUE ET LIBERTES / OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE REGLEMENTERING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

De partijen verbinden zich ertoe de geldende reglementering na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’), alsook elke toepasselijke nationale reglementering, die samen de regelgeving vormen (hierna de ‘Regelgeving’). TBS is verantwoordelijk voor de verwerking van de in de Oplossing verstrekte persoonsgegevens en de KLANT is de ontvanger van deze gegevens in de zin van de Regelgeving.

TBS verbindt zich er, als verwerkingsverantwoordelijke, toe ervoor te zorgen dat de inhoud van de andzup-databank werd verkregen in overeenstemming met de Regelgeving. Daartoe verbindt TBS zich ertoe de betrokken personen vermeld in de databank van andzup-oplossing te informeren en vooraf hun toestemming te verkrijgen, overeenkomstig de Regelgeving. TBS verbindt zich er ook toe hun rechten op het gebied van informatica en vrijheden (recht op toegang, overdraagbaarheid, rectificatie, gegevenswissing enz.) te respecteren in overeenstemming met de AVG. TBS verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, conform de geldende regelgeving.

De KLANT is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens met inachtneming van de Regelgeving vanaf het moment van terbeschikkingstelling ervan door TBS via andzup.

Indien de KLANT echter heeft gehandeld in overeenstemming met de Regelgeving met betrekking tot het gebruik van de aldus ter beschikking gestelde persoonsgegevens, zal hij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van deze Regelgeving door TBS voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

In het kader van een gebruik van andzup Extract met export van persoonsgegevens uit lefac.com draagt de KLANT de volledige verantwoordelijkheid voor de overgedragen gegevens, zowel op het vlak van vertrouwelijkheid en beveiliging tijdens de overdracht als ten aanzien van het gebruik, de exploitatie, de hosting en de bewaring van deze gegevens.

Bijgevolg wijst TBS elke aansprakelijkheid af, in geval van schending van de bepalingen van de Regelgeving bij overdracht van persoonsgegevens door de KLANT.

Het is de taak van de KLANT om te garanderen dat de verwerking van de persoonsgegevens, het voorwerp van de overdracht in zijn bezit, in overeenstemming is met de nationale, Europese en internationale teksten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De KLANT zal niet gerechtigd zijn om TBS aansprakelijk te stellen zodra hij een export (Excel of andere) van de gegevens van andzup heeft gemaakt, en verbindt zich ertoe de rechten van toegang, overdraagbaarheid, rectificatie, wissing enz. van hun gegevens te respecteren onder de voorwaarden van de AVG en alle gegevens van de betrokkenen onomkeerbaar te wissen binnen 48 uur na de uitoefening door deze personen van hun recht van bezwaar.

De KLANT verbindt zich ertoe geen elektronische berichten te verzenden naar contacten uit de andzup-databank, waarbij hij de identiteit van de afzender van de communicatie camoufleert of verbergt. De KLANT zal zijn transparantieplicht naleven door zich er dus toe te verbinden dat het adres van de afzender systematisch weergegeven wordt in de tekst van zijn bericht en dat elke e-mail systematisch een uitschrijvingslink bevat om de contactpersoon toe te laten gewoon zijn recht uit te oefenen om geen informatie van de KLANT meer te ontvangen. Elke e-mail moet bovendien duidelijk de te volgen procedure en de gegevens van de KLANT vermelden zodat de contactpersoon zijn rechten op toegang, overdraagbaarheid, rectificatie, wissing enz. van zijn gegevens kan laten gelden.

Indien een dergelijke procedure en alle voornoemde bepalingen niet worden nageleefd, stelt de KLANT zich bloot aan een verhaal van TBS wegens foutieve contractuele wanprestatie.

ARTIKEL 13 – ONTBINDING

In geval van niet-naleving door een van de partijen van een van de bepalingen van deze overeenkomst kan de andere partij deze overeenkomst van rechtswege opzeggen vijftien dagen na de verzending van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven.

Elke partij kan deze overeenkomst van rechtswege onmiddellijk en zonder opzegging beëindigen in geval van ontbinding of vereffening van de andere partij, schending van de vertrouwelijkheidsclausule, schending van de clausule Samenwerking tussen de partijen, schending van de clausule wet ‘Informatique et Libertés’ (bescherming persoonsgegevens) of indien TBS geen verzekeringspolis Beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten, zoals overeengekomen in artikel 6 hierboven.

 In deze gevallen gelden de volgende consequenties:

 • in geval van ontbinding door TBS gemotiveerd door een niet-naleving van een van de bepalingen van deze overeenkomst en in het bijzonder in geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen in toepassing van artikel 10 van deze overeenkomst, één maand na de vervaldag ervan: de ontbinding van deze overeenkomst zal de klant niet ontslaan van zijn financiële verplichtingen ten aanzien van TBS die vóór de datum van opzegging zijn ontstaan.
 • in geval van ontbinding door de KLANT gemotiveerd door een niet-naleving van een van de bepalingen van deze overeenkomst: de opzegging zal de KLANT onmiddellijk van rechtswege ontslaan van de gevolgen van deze overeenkomst. In voorkomend geval kan hij terugbetaling vragen van de reeds betaalde jaarlijkse vergoeding pro rata temporis van de periode waarin hij de Oplossing heeft gebruikt.

ARTIKEL 14 – GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

In alle gevallen van ontbinding verbindt de KLANT zich ertoe om alle informatiegegevens afkomstig van andzup van elke drager te wissen en ze niet meer te gebruiken, op straffe van vervalsing, wat aanleiding kan geven tot vervolging voor de strafrechtelijke en burgerlijke rechtbanken.

Daartoe verbindt de KLANT zich er met name toe:

 • alle contacten met wie geen commerciële relatie werd aangegaan (afspraak, e-mailverkeer enz.) van zijn dragers en tools (bv. CRM) te verwijderen,
 • alle uitgevoerde exports van alle dragers te verwijderen, en
 • alle adressen en gegevens van andzup te verwijderen uit lijsten op een e-mailingplatform

ARTIKEL 15 – OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst verbindt enkel de contractanten. Ze kan niet worden overgedragen aan de erfopvolgers of overnemers van de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, volgens de voorwaarden van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT

In eerste instantie zal overmacht de verplichtingen van deze overeenkomst opschorten, volgens de criteria die gewoonlijk in aanmerking worden genomen door de rechtspraak van de Franse hoven en rechtbanken.

Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, wordt deze overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij beëindigd.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst drukt alle verplichtingen van de partijen uit.

Elke algemene of specifieke voorwaarde die voorkomt in een document dat een van de partijen de andere toestuurt, kan niet in deze overeenkomst worden opgenomen als ze niet het voorwerp uitmaakt van een aanhangsel dat door beide partijen wordt ondertekend.

ARTIKEL 18 – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een van de bepalingen van de overeenkomst nietig is ten aanzien van een geldende rechtsregel of een definitief geworden rechterlijke beslissing, wordt deze voor niet geschreven gehouden, maar zullen de andere bepalingen hun kracht en draagwijdte behouden.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging van deze overeenkomst kan pas in aanmerking worden genomen na ondertekening van een aanhangsel door beide partijen.

ARTIKEL 20 – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

In geval van een geschil, ongeacht of het betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de ondernemingsrechtbank van Brussel, ongeacht of er al dan niet meerdere verdedigers of vordering tot vrijwaring zijn. Deze bevoegdheid geldt ook in kort geding.

ARTIKEL 21 – KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze overeenkomst doen de partijen keuze van woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT – TOEWIJZING VAN JURISDICTIE

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit is het geval voor de inhoudelijke en vormvoorschriften, niettegenstaande de plaats van uitvoering van de substantiële of bijkomende verplichtingen.

De overeenkomst wordt opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. Indien een van de partijen er echter een vertaling van zou maken, zou enkel de ondertekende versie van de overeenkomst rechtsgeldig zijn.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of de uitvoering van de overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 23 – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen onafhankelijke partijen. Geen van deze bepalingen mag zo worden uitgelegd dat ze aan een van de partijen de bevoegdheid of het mandaat zou geven om namens de andere partij te handelen of dat ze een vereniging of vennootschap tussen de partijen zou vormen.

De KLANT herinnert eraan dat hij geen exclusiviteit van TBS eist. TBS zal zich vrij kunnen organiseren bij de uitvoering van de overeenkomst, voor zover er tussen de partijen geen ondergeschikt verband bestaat, maar enkel een contractuele band van commerciële aard.

TBS is de enige verantwoordelijke voor het beheer van zijn activiteiten en erkent dat het zijn volledige verantwoordelijkheid en vrijheid is om zijn cliënteel uit te breiden. Bijgevolg garandeert TBS aan de KLANT dat het geen situatie van afhankelijkheid zal laten ontstaan door de uitvoering van deze overeenkomst. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, verbindt TBS zich ertoe dit onverwijld te verhelpen en de KLANT hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

TBS erkent dat deze informatieplicht en de gevolgen die eruit voortvloeien geen inmenging van de KLANT in het beheer van TBS mogen vormen. Gelet op het voorgaande kan DE KLANT, in geval van onvoldoende diversificatie van de activiteit van TBS, evenmin aansprakelijk worden gesteld.

Ik erken dat ik de ‘algemene gebruiksvoorwaarden’ heb gelezen en aanvaard.

Wilt u meer weten over andzup?

Onze vertegenwoordigers zijn beschikbaar om u de andzup-oplossing in enkele minuten uiteen te zetten. 

© All rights reserved

Uw verzoek is in rekening gebracht.